به نام خداوند جان و خرد کزین برتر از اندیشه بر نگزرد